This is a website for Peter Lang Authors and Editors only, registration required.

Deeltijdarbeid: Mythe en Realiteit

Deeltijdarbeid staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Dit blijkt ondermeer uit de groeinde stroom van publicaties op dit gebied en de feitelijke toename van het aantal deeltijdwerkers. Deeltijdarbeid is één van de wegen waarlangs herverdeling van arbeid tot stand kan worden gebracht. Voorts kan deeltijdarbeid een bijdrage leveren aan een evenwichtiger verdeling van taken tussen mannen en vrouwen thuis en buitenshuis en aan de verhoging van de flexibiliteit en daarmee de efficiëntie van een organisatie. Veel van de bestaande belemmeringen op de invoering van deeltijdarbeid hangen samen met de onbekendheid ermee. Op ondernemingsniveau komt deze onbekendheid tot uitdrukking in vragen als: hoe en waar pas ik deeltijdarbeid in mijn organisatie in; welke gevolgen heeft de invoering van deeltijdarbeid voor het functioneren van mijn organisatie en wat zijn de werkelijke kosten en baten van deeltijdarbeid? Voor de individuele werknemer uit zich de onbekendheid met deeltijdarbeid in vragen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Op maatschappelijk niveau kunnen de volgende vragen worden gesteld: onder welke voorwaarden leidt deeltijdarbeid tot een vermindering van de geregistreerde werkloosheid en onder welke voorwaarden tot een herziening van het rollenpatroon; hoe verhouden zich deeltijdarbeid en arbeidstijdverkorting; welke invloed heeft deeltijdarbeid op de informele economie; welke effecten hebben de bestaande wettelijke regelingen op de ontwikkeling van deeltijdarbeid? Deze studie tracht antwoord te geven op voornoemde vragen. Naast een inventarisatie van mogelijkheden en gevolgen van deeltijdarbeid op macro-, meso- en micro-niveau worden de belemmerende factoren op deze drie niveaus aan de orde gesteld en worden mogelijke oplossingen aangedragen.

ISBN : 9789070776107
Format : Softcover
Price : € 23.95
Final price : € 16.77

30% flat discount for each copies.

Stock available : YES